กองสวัสดิการ (Welfare Division)

อาคาร 19 ชั้น 10 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

19th Bldg, 10th FI. Royal Thai Police, Rama 1 Road,Pathumwan,Bangkok 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914

ฝ่าย/งาน หมายเลขโทรศัพท์/แฟกซ์
     1.ฝ่ายอำนวยการ  
       - งานธุรการและกำลังพล   0-2251-7921 (2521,2522)
       - งานการเงินและพัสดุ   0-2251-5955 (2531,2549
       - งานแผนและงบประมาณ   0-2205-2532 (2532)
       - งานบัญชี   0-2251-5938 (2541)
       - งานตรวจสอบ   0-2251-5970 (2538,2572)
       - งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   0-2205-2529
      2.ฝ่ายการจัดสวัสดิการ  
       - งานเลขานุการการจัดสวัสดิการ   0-2252-5921 (2528) แฟกซ์ 0-2251-6098
       - งานยุทธศาสตร์สวัสดิการและติดตามประเมินผล -
     3.ฝ่ายสวัสดิการการเงิน  
       - งานสงเคราะห์และมูลนิธิ   0-2252-5921- (2528)
       - งานเงินกู้-เงินทุนหมุนเวียนและสหกรณ์ออมทรัพย์  
     4.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก  
       - อาคารบ้านพักส่วนกลาง 1 (ลือชา)   0-2619-7117,0-2278-3875
       - อาคารบ้านพักส่วนกลาง 2 (เฉลิมลาภ)   0-2279-6838,0-2279-6896
       - อาคารบ้านพักส่วนกลาง 3 (วิภาวดี,ลาดยาว)   0-2513-5443,0-2513-8293
       - อาคารบ้านพักส่วนกลาง 4 (ทุ่งสองห้อง,ถนอมมิตร)   0-2574-4153-4
       - อาคารบ้านพักส่วนกลาง 5 (อุดมสุข)   0-2337-6068-9, แฟกซ์ 0-2337-6068
     5.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์  
       - งานทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.   0-2205-2544,0-2205-2545  แฟกซ์ 0-2251 -5948
       - งานเก็บเงินส่วนกลางและนอกประจำการ   0-2251-5952 (1384,2546)
       - งานเก็บเงินส่วนภูมิภาค   0-2251-6429 (1385), แฟกซ์ 0-2251-6429
       - งานตรวจสอบและจ่ายเงิน   0-2251-5947 (2540)
       - ฌาปนสถาน (วัดตรีทศเทพวรวิหาร)   0-2281-9906-7, แฟกซ์ 0-2282-0432
     6. ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ  
       - งานสโมสรตำรวจ   0-2973-5900-5 แฟกซ์ 0-2551-2899
       - สถานพักฟื้นและตากอากาศ ตร. (บางละมุง)   0-3824-1357,0-3824-1324,0-3824-0283
       - งานสันทนาการและพิธีการ   0-2973-5900-5
     7. ฝ่ายดนตรี  
       - งานบริการดนตรี   0-2583-8228
       - งานดนตรี   0-2584-5089
       - งานวิชาการดนตรี   0-2583-0330
       - งานโรงเรียนการดนตรี   0-2583-8228, แฟกซ์ 0-2583-8428
     8.ฝ่ายกีฬา  
       - งานธุรการ   0-2552-4404, แฟกซ์ 0-2552-4424
       - งานสถานที่-อุปกรณ์และวิทยาศาสตร์การกีฬา   0-2521-9304,0-2521-9302
       - งานพัฒนาส่งเสริมและกิจกรรมกีฬา   0-2521-9307
     9.กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์   0-2205-2543