• อัลบั้ม : พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ
 • วันที่อัพเดท : 4 ตุลาคม 2557 12:04:41
 • จำนวนผู้เข้าชม : 625
 • อัลบั้ม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจผู้มีประสบการณ์สูงฯ
 • วันที่อัพเดท : 30 กันยายน 2557 09:33:45
 • จำนวนผู้เข้าชม : 440
 • อัลบั้ม : วันคล้ายสถาปนากองสวัสดิการ (54 ปี) 13 กันยายน 2557
 • วันที่อัพเดท : 12 กันยายน 2557 16:34:25
 • จำนวนผู้เข้าชม : 391
 • อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน กันยายน 2557
 • วันที่อัพเดท : 2 กันยายน 2557 11:24:06
 • จำนวนผู้เข้าชม : 359
 • อัลบั้ม : การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อปลูกฝังค่านิยมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
 • วันที่อัพเดท : 18 สิงหาคม 2557 10:56:58
 • จำนวนผู้เข้าชม : 406
 • อัลบั้ม : โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดปทุมวนารามราชวรวิหารกับกองสวัสดิการ
 • วันที่อัพเดท : 7 สิงหาคม 2557 11:53:46
 • จำนวนผู้เข้าชม : 486