แนวทางการปฎิบัติกรณีที่ข้าราชการและ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส่วนราชการอื่น เสียชีวิตเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


07/06/2013


แนวทางการปฎิบัติกรณีที่ข้าราชการและ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส่วนราชการอื่น เสียชีวิตเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เงินช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต


11/01/2013


แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ ตร./หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่