ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิต


11/03/2016


ตามที่ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. มีประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิต ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555 ประกาศยอดเงินค้างจ่าย ลำดับที่ 21 รายร้อยตำรวจตรียอด แย้มศิริ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ

การชำระเงินสงเคราะห์ของข้าราชการตำรวจในประจำการ


19/02/2013


แนวทางปฏิบัติในการเรียกรับชำระเงินสงเคราะห์จากสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.

การปรับระยะเวลาในการออกแจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์


25/01/2013


ได้มีการปรับระยะเวลาในการออกแจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ จากตั้งแต่วันที่ ๑๑ ของเดือนก่อนจนถึงวันที่ ๑๐ ของเดือนที่ออกเเจ้งความ เป็น ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ของเดือนก่อนจนถึงวันที่ ๒๔ ของเดือนที่ออกแจ้งความ

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ( ฉบับที่ ๒๐ )พ.ศ. ๒๕๔๘


30/07/2010


ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ( ฉบับที่ ๒๐ )พ.ศ. ๒๕๔๘

แจ้งการยกเลิกโครงการรับสมัครสมาชิก กฌ.ตร.กรณีพิเศษ


22/06/2010


แจ้งการยกเลิกโครงการรับสมัครสมาชิก กฌ.ตร.กรณีพิเศษ