ประชาสัมพันธ์โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 12


27/03/2014


ฝ่ายสโมสรและสันธนาการ สก. เชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจครั้งที่ 12 โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานตามแบบไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ไปที่ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. (สโมสรตำรวจ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวััันที่ 31 สิงหาคม 2557

ประชาสัมพันธ์โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 11


23/04/2013


ด้วย ตร.ได้จัดโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 11 ณ สโมสรตำรวจ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายไดๆทั้งสิ้นโดยกำหนดวันจัดพิธีสมรสฯ ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค.56 ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิ

โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 8


12/07/2010


โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 8

โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 7


12/07/2010


โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 7