การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.


15/03/2018


การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง


28/12/2016


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง