คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


28/06/2016


คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล


10/09/2015


ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

ขั้นตอนและช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสการทุจริตของข้าราชการตำรวจ


03/04/2015


ขั้นตอนและช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสการทุจริตของข้าราชการตำรวจ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว


19/02/2015


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว(ซอยลือชา) จำนวน 3 หลัง

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกอบการร้านค้าสวัสดิการบนอาคารโภชนาคาร ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


12/02/2015


ด้วย สวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกอบการร้านค้าสวัสดิการ เข้ามาประกอบการ บนอาคารโภชนาคาร ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพือเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจ และบุคคลทั่วไป กำหนด

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าประกอบการร้านอาหาร ณ อาคารโภชนาคาร ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


12/02/2015


ด้วย สวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร และคัดเลือกร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมประกอบการร้านค้า ณ อาคารโภชนาคาร ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทดแทนร้านค้าที่ว่าง จำนวน 3 ร้าน สนใจติ

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกอบการร้านค้าสวัสดิการ


29/08/2014


ประกาศ สวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกอบการร้านค้าสวัสดิการ ณ อาคารโภชนาคาร ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการก่องสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ(บางละมุง) เพื่อลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน


23/01/2014


ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการก่องสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ(บางละมุง)

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโภชนาคาร


21/11/2013


รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโภชนาคาร