แบบฟอร์มคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. พร้อมหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ


07/05/2015


แบบฟอร์มคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. พร้อมหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ

ระเบียบ ตร. ว่าด้วย การรักษาความสะอาดสถานที่ฯ(พ.ศ.2543)


30/04/2015


ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการและการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก สำนักงานตำวจแห่งชาติ

คู่มือการส่งเงินกองทุนสวัสดิการบ้านพัก


25/03/2015


คู่มือการส่งเงินกองทุนสวัสดิการบ้านพัก

ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลางว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าพักอาศัญในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.พ.ศ.2553


06/08/2010


ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลางว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าพักอาศัญในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.พ.ศ.2553