โครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


29/09/2010


การดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไป