การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ กฌ.ตร.


19/07/2017


การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ กฌ.ตร.

ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


07/04/2016


ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขอความร่วมมือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หยุดเผยแพร่ส่งต่อข้อความ


15/12/2015


ตามที่มีการส่งต่อข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า “ข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิกฌาปนกิจ ตร. อย่าลืมทำบัตรฌาปนกิจสงเคราะห์แบบใหม่ (บัตรพลาสติก)หรือ Smart Card ก่อนที่ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์จะทำการยกเลิกบัตรแบบเดิม” สก.ในฐานะผู้กำกับดูแลการฌาปนกิจสงเค

ปรับเพิ่มจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพ และขอให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์


01/07/2013


ปรับเพิ่มจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสำหรับสมาชิกประเภทสามัญที่เสียชีวิต ,ขอให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลผลรับเงินสงเคราะห์ในแฟ้มประวัติ (กพ. ๗๗) และการขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงคราะห์

ระเบียบฯ ว่าด้วยการถึงแก่กรรมและการฌาปนกิจ พ.ศ.2555 (แจ้งเวียน)


18/12/2012


ระเบียบฯ ว่าด้วยการถึงแก่กรรมและการฌาปนกิจ พ.ศ.2555 (แจ้งเวียน)

หนังสือแจ้งเวียน กฌ.ตร. (แจ้งเวียน)


18/12/2012


หนังสือแจ้งเวียน กฌ.ตร. (แจ้งเวียน)