แนวทาางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานหรือยานพาหนะอื่นสำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่่


11/04/2013


แนวทาางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานหรือยานพาหนะอื่นสำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่่