โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ ๑๐

10/05/2012

                     

 

                       ด้วย ตร. ได้จัดโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ ๑๐ ณ สโมสรตำรวจ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  โดยกำหนดวันจัดพิธีสมรสฯ         ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ย. ๕๕  แรม ๔ ค่ำ เดือน ๙ 

                       จึงประชาสัมพันธ์โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ ๑๐  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่สนใจได้มีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการฯ  โดยส่งใบสมัครพร้อมหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ไปที่ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. (สโมสรตำรวจ)  เลขที่ 89 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี  แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ภายในวันที่ ๒๕ ก.ค.๕๕ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์    ๐ ๒๙๗๓ ๕๙๐๑-๕