ประกาศสอบราคาจ้างตัดเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสโมสรตำรวจ

19/06/2012

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ กองสวัสดิการ  รายละเอียดปรากฎตามที่แนบ