สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาบุณยะจินดา

12/03/2013

   ด้วย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาบุณยะจินดา ตามรายละิีเอียดเอกสารที่แนบมานี้  โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาและขอรับเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2556  ถึงวันที่ 27 มีนาคม  พ.ศ.2556  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในวันเปิดทำการ  ณ ฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ  ถ.วิภาวรดี รังสิต  เขตหลักสีี่ กทม.  หมายเลขโทรศัพท์  0 2552  4404 และกำหนดวันเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฝ่ายกีฬา  กองสวัสดิการ