ประชาสัมพันธ์โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 11

23/04/2013

       

                   ด้วย ตร.ได้จัดโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 11 ณ  สโมสรตำรวจ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายไดๆทั้งสิ้นโดยกำหนดวันจัดพิธีสมร ฯ ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค.56 ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ส่งไปที่ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.(สโมสรตำรวจ) ภายในวันที่ 12 ก.ค.56  หรือติดต่อสอบถาม  รายละเอียดเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ค.ต.ต.บุญล้น จันทะขิน รอง สว.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. หมายเลขโทรศัพท์ 08-1055-1403 โทรศัพท์กลาง 0-2973-5901-5