ระเบียบวาระการประชุมโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่เพื่อนตำรวจใต้ ครั้งที่ 1/2556

15/08/2013

หลักการและเหตุผล
1.1 จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจำนวนมาก
 
1.2 ข้าราชการตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง
 
1.3 ตร. ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนที่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสงเคราะห์ สร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างข้าราชการตำรวจ