ประชาสัมพันธ์โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 12

27/03/2014

 ฝ่ายสโมสรและสันธนาการ สก. เชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจครั้งที่ 12 โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานตามแบบไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ไปที่ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. (สโมสรตำรวจ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวััันที่ 31 สิงหาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-9735901-5