ประวัติดุริยางตำรวจ

16/07/2010

 

การเริ่มการก่อตั้งของดุริยางค์ตำรวจในครั้งแรก            ดุริยางตำรวจได้ถือว่าเริ่มมีขึ้นในสมัยของ พล.ต.อ.หลวงชาติ ตระการโกศลเป็น อธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้น ได้ดำเนินการ  ให้มีการจัดตั้งวงดนตรีขนาดเล็กขึ้นมาก่อน เรียกว่า วงขลุ่ยกลอง (Flute Band) ถือว่าเป็นวงดนตรีวงแรกของกรมตำรวจ ใช้ในการบรรเลงนำแถวกองรักษาการ ต่อมาในปี พ.ศ.2494 ได้ดำเนินการ ขยายวงจากขลุ่ยกลอง (Flute Band) ออกมาเป็น วงเครื่องทองเหลือง  (Brass  Band)   โดยนำเอากำลังพลเดิม ที่มีอยู่ก่อนแล้วมารวมอยู่ด้วยกัน

 

              โดยมี  ร.ต.ต.  กมล  แพทย์คุณ (ยศในขณะนั้น) ทำหน้าที่ผู้บังคับหมวด และผู้อำนวยเพลง โดยให้สังกัดโรงเรียนพลตำรวจ
               ต่อมาในปี  พ.ศ. 2 495  สมัยที่   พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์  เป็นอธิบดีกรมตำรวจ ก็ได้มีการ พัฒนาวงดุริยางค์ ของกรมตำรวจขึ้น อีกครั้งหนึ่ง  โดยได้มีการ ขยายวงขึ้นมาอีก จากวง เครื่องทองเหลือง  (Brass Band)  มาเป็นวงโยธวาทิต (Military Band) โดยมีพระ เจนดุริยางค์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกสอน และมี ร.ต.ต.กมล แพทย์คุณ ทำหน้าที่ ผู้บังคับหมวด และผู้อำนวยเพลง (Condoctor) โดยให้สังกัดโรงเรียนพลตำรวจ เช่นเดิม ผลงานของวงโยธวาทิต กรมตำรวจที่ผ่านมานั้น  ถือว่าเป็นวงที่มีผลงาน และความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีความก้าวหน้า ทางด้านการบรรเลงและการเดินแถว จนได้รับการยกย่อง จากผู้บังคับบัญชา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับเกียรติให้บรรเลง ในสถานที่ต่างๆ รวมทั้งได้รับเกียรติให้ไปบรรเลงในต่างประเทศด้วย นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ วงโยธวาทิต กรมตำรวจถวายการบรรเลง ณ พระที่นั่งอำพรสถาน และโปรดเกล้าฯ ให้บรรเลงต้อนรับ ราชอาคันตุกะ ต่างประเทศ แทบทุกครั้งไป ต่อมากรมตำรวจ ได้จัดตั้ง กองสวัสดิการกรมตำรวจขึ้น และให้ ดุริยางค์ตำรวจ ขึ้นตรงต่อกองสวัสดิการ กรมตำรวจ ด้วยเวลาร่วงเลยมาประมาณ 40 กว่าปี  ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ย่อมร่วงโรยไปตามสภาพ ไม่ว่าจะเป็นไป ในด้าน ของเครื่องดนตรี นักดนตรี กำลังพล บุคลากร ความเอาใจใส่ ขาดการพัฒนาด้านตรี เมื่อเปรียบเทียบกับความเจริญก้าวหน้า ด้านดนตรีในยุคปัจจุบัน แล้วจนกระทั่ง กองสวัสดิการ กรมตำรวจ ได้ตั้งเป็นกองบังคับการ โดยมีชื่อว่า กองบังคับการกองสวัสดิการ กรมตำรวจ โดยมี พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา เป็นอธิบดีกรมตำรวจ ดุริยางค์ตำรวจจึงได้เกิดการพัฒนาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยได้จัดหาอัตรากำลังพลใหม่ขึ้นมาทดแทนกำลังพลเก่า ซึ่งได้เกษียณอายุราชการไป ได้มีการจัดซื้อเครื่องดนตรีที่ทันสมัยเข้ามาเพิ่มเติมเครื่องดนตรีเก่าที่ทรุดโทรม   ดุริยางค์ตำรวจจึงได้เกิดการพัฒนาการบรรเลงขึ้นมาตามลำดับ จนมาถึงปัจจุบัน