การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

17/06/2015

    การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำบัญชีงบดุลประจำปี 2556 และ 2557 เรียบร้อยแล้ว  และจะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ได้แจ้งการเสียชีวิต ระหว่างปี พ.ศ.2556 และ 2557 ตามจำนวนเงินที่ค้างจ่ายจริง จึงประกาศให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ กรุณาติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายได้ที่ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ