ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิต

11/03/2016

     ตามที่ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. มีประกาศ  เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิต ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555 ประกาศยอดเงินค้างจ่าย ลำดับที่ 21 รายร้อยตำรวจตรียอด  แย้มศิริ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ จำนวนเงิน 161,214 บาท นั้น 

    เนื่องจากยอดเงินดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงขอแก้ไขดังเอกสารแนบท้าย