โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 14

16/03/2016

      ประชามสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการตำรวจที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจครั้งที่ 14      โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ ไปที่ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.(สโมสรตำรวจ)        ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ร.ต.ต.หญิง ชนิตสิรี   เรืองดำรงรัตน์ รอง สว.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. หมายเลขโทรศัพท์ 08 0600 7381 และ ส.ต.อ.หญิง ภัทรฤทัย  เทียนทอง ผบ.หมู่ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. หมายเลขโทรศัพท์ 08 7088 8318 โทรศัพท์กลาง 0 2973 5904-5 และ www.policeclub.ot.th.