ชี้แจ้งเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์

25/07/2016