รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทโครงการบรรพาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนนพรรษาฯ

08/07/2019