ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(กรณีสมัครใจซ่อมแซมห้องชำรุดเอง)

11/07/2019