• ทั้งหมด

ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


7 เมษายน 2559 13:57:21


ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิต


11 มีนาคม 2559 15:47:35


ตามที่ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. มีประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิต ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555 ประกาศยอดเงินค้างจ่าย ลำดับที่ 21 รายร้อยตำรวจตรียอด แย้มศิริ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ

ขอความร่วมมือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หยุดเผยแพร่ส่งต่อข้อความ


15 ธันวาคม 2558 13:53:37


ตามที่มีการส่งต่อข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า “ข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิกฌาปนกิจ ตร. อย่าลืมทำบัตรฌาปนกิจสงเคราะห์แบบใหม่ (บัตรพลาสติก)หรือ Smart Card ก่อนที่ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์จะทำการยกเลิกบัตรแบบเดิม” สก.ในฐานะผู้กำกับดูแลการฌาปนกิจสงเค

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่


28 ตุลาคม 2556 19:55:35


หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

แนวทางการปฎิบัติกรณีที่ข้าราชการและ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส่วนราชการอื่น เสียชีวิตเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


7 มิถุนายน 2556 11:15:31


แนวทางการปฎิบัติกรณีที่ข้าราชการและ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส่วนราชการอื่น เสียชีวิตเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แนวทาางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานหรือยานพาหนะอื่นสำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่่


11 เมษายน 2556 15:30:16


แนวทาางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานหรือยานพาหนะอื่นสำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่่

โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 9


13 มีนาคม 2556 17:00:21


การใ้ห้กู้เงินโครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 9

ระเบียบ กฌ.ตร. (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556


9 มีนาคม 2556 11:28:57


ด้วย กฌ.ตร.ได้แก้ไขระเบียบ กฌ.ตร.บางส่วน ปรากฏตาม ระเบียบ กฌ.ตร.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

การชำระเงินสงเคราะห์ของข้าราชการตำรวจในประจำการ


19 กุมภาพันธ์ 2556 14:12:45


แนวทางปฏิบัติในการเรียกรับชำระเงินสงเคราะห์จากสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.