โครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


29 กันยายน 2553 11:05:14


การดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไป