คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้าราชการตำรวจ

2011-01-12 11:18:38

 

คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้าราชการตำรวจ  จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพร่การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทั้งในส่วนที่ทางราชการจัดให้และส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จัดให้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก เพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ราชการ นอกจากนี้ได้รวบรวมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการตำรวจได้รับจากหน่วยอื่นๆ ไว้ด้วย

 

หากดาวน์ไม่ได้หรือลิงค์เสียกรุณาแจ้งที่  welfare2529@gmail.com