• ทั้งหมด

เอกสารเพิ่มเติมจ้างที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ


10 สิงหาคม 2558 15:23:52


ผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ สามารถโหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง http://www.thaiconsult.pdmo.go.th/7 หัวข้อ คู่มือกา

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว (ซอยลือชา)


6 กรกฎาคม 2558 16:12:27


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว (ซอยลือชา)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสโมสรตำรวจ(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


20 พฤษภาคม 2558 14:13:05


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสโมสรตำรวจ(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมพรมห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสโมสรตำรวจ


11 พฤษภาคม 2558 14:15:39


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย สก. มีประกาศ ลง 7 พ.ค.85 เรื่อง สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมพรมห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสโมสรตำรวจ โดยขอรับเอกสารสอบราคาพร้อมรายละเอียด และกำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.58 - 20 พ.ค.58 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 1

ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงสโมสรตำรวจ (เพิ่มเติม) (Terms of reference :TOR)


24 เมษายน 2558 18:06:54


ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงสโมสรตำรวจ (เพิ่มเติม) (Terms of reference :TOR)