• ทั้งหมด

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาบุณยะจินดา


5 มีนาคม 2557 08:48:00


ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาบุณยจินดา กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.57 ถึงวันที่ 17 มี.ค.57 ระหว่างเวลา 09.00 น.ถึงเวลา 16.00 น. ในวันเปิดทำการ ณ ฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่

ประกาศการจ้างออกแบบปรับปรุงพัฒนาสโมสรตำรวจ


21 มกราคม 2557 17:59:04


ด้วย สกพ. โดย สก. มีประกาศ ลง 17 ม.ค.57 เรื่อง การจ้างออกแบบปรับปรุงพัฒนาสโมสรตำรวจ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด กำหนดยื่นซองเสนองาน ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.57 ถึงวันที่ 29 ม.ค.57 ระหว่่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.และกำหนดเปิดซองเสนองานในวันที่ 31 ม.ค

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง 7 แห่ง(ถนอมมิตร,วิภาวดี.ทุ่งสองห้อง,ลาดยาว,เฉลิมลาภ.ลือชา,อุดมสุข)


8 มกราคม 2557 10:29:51


ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาเพื่อจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดความเรียบร้อยภายในอาคารบ้านพักส่วนกลาง 7 แห่ง(ถนอมมิตร,วิภาวดี.ทุ่งสองห้อง,ลาดยาว,เฉลิมลาภ.

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย


3 ธันวาคม 2556 18:51:41


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย สก. มีประกาศ ลง 20 พ.ย.56 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย โดยขอรับเอกสารสอบราคาพร้อมรายละเอียด และกำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.56 - 13 ธ.ค.56 ตั้งแต่เวลา 08.30

สอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย


3 ธันวาคม 2556 18:43:38


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย สก.มีประกาศ ลง 20 พ.ย.56 เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย โดยขอรับเอกสารสอบราคาพร้อมรายละเอียด และกำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.56 - 17 ธ.ค.56 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สวนสุขภาพ ของสโมสรตำรวจ


3 ธันวาคม 2556 18:36:43


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย สก. มีประกาศ ลง 20 พ.ย.56 เรื่อง สอบราคาในการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สวนสุขภาพ ของสโมสรตำรวจ โดยขอรับเอกสารสอบราคาพร้อมรายละเอียด และกำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.56 - 13 ธ.ค.56 ตั้งแต่เวล

สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำสโมสรตำรวจ


3 ธันวาคม 2556 18:28:18


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำสโมสรตำรวจ โดยขอรับเอกสารสอบราคาพร้อมรายละเอียดและกำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.56 ถึง 13 ธ.ค.56

สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ครั้งที่ 2


8 ตุลาคม 2556 07:58:22


ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 2 ชุด ขนาดไม่ต่ำกว่า 3.0 X 7.5 X 2.5 เมตร (1 ชุด ประกอบด้วย สไลเดอร์ ท่อลอดคู

สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและตู้โหลดไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง


6 กันยายน 2556 11:17:08


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย สก.มีประกาศ ลง 3 ก.ย.56 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและตู้โหลดไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 5-17 ก.ย.56 เวลา 08.30-16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 ก.ย.56 เวลา

สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง


6 กันยายน 2556 10:52:16


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย สก. มีประกาศ ลง 2 ก.ย.56 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลือชา เฉลิมลาภ ลาดยาว อุดมสุข และทุ่งสองห้อง) กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 ก.

สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น


15 สิงหาคม 2556 11:39:18


ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 2 ชุด ขนาดเครื่องเล่น 5.5 x 8.0 x 2.6 ม. ตาม มอก.685-2540(1 ชุด ประกอบด้วย สไดเดอร์ ท่อลอด

สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์


4 มิถุนายน 2556 10:45:39


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ กำหนดยื่่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๒ มิ.ย.๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


9 พฤษภาคม 2556 16:36:29


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย สก. มีประกาศ ลง ๘ พ.ค.๕๖ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยขอรับเอกสารสอบราคาพร้อมรายละเอียด และกำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พ.ค.๕๖ - ๒๑ พ.ค.๕๖ ตั้้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.ณ ฝ

ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกองทัพไทย (ก.ก.ป.ฟันดาบ ตร.) กองสวัสดิการ


23 เมษายน 2556 16:18:40


ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกองทัพไทย (ก.ก.ป.ฟันดาบ ตร.) กองสวัสดิการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา


19 เมษายน 2556 13:58:52


ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย สก. มีประกาศ ลง 26 มี.ค.56 เรื่อง สอบราคาซื้อครุำภัณฑ์กีฬา โดยขอรับเอกสารสอบราคาพร้อมรายละเอียด และกำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั่งแต่วันที่ 17 เม.ย.56-30 เม.ย.56 เวลา 08.30 น. - 16.30 น

สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทย


5 เมษายน 2556 14:19:18


ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทย