• ทั้งหมด

ร่าง ประกาศกองสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์((e-bidding) รถบัสโดยสาร 45 ที่นั่ง 6,050,000 บาท))

24/11/2017