• ทั้งหมด

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding(รถบัสขนาดไม่ต่ำกว่า 25 ที่นั่ง)

05/10/2018