• ทั้งหมด

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลู่กรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์ บริเวณรอบสนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาบุณยะจินดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding

15/05/2019

 ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงลู่กรีฑาวัสดุยางสังเคระห์ บริเวณรอบสนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาบุณยะจินดา เลขที่ 300 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  27,940,000 บาท

 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 มิ.ย.62 ระว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
 
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนักส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.welfarepolice.com และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2205 2531 และ 0 2205 2549 ในวันและเวลาราชการ
 
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายัง กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านทางอีเมล welfare_division@royalthaipolice.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 22 พ.ค.62 โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะชี้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.welfarepolice.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 31 พ.ค.62