ฝ่ายอำนวยการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานกำลังพล งานคดีวินัย งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานงบประมาณ งานศึกษาอบรม งานการเงิน งานบัญชี   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา แบ่งออกเป็น 6 งาน ดังนี้

1. งานธุรการและกำลังพล   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานธุรการและงานสารบรรณ- งานนำสารและพลขับ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานประวัติและบัตรข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และขอเลื่อนยศ
- งานการลาและการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการออกจากราชการ
- งานควบคุมและสรรหาอัตรากำลัง
- งานวิเคราะห์เพื่อกำหนดจำนวนตำแหน่งและระดับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการโดยเสนอข้อมูลหลักการ ความเห็น และแนวทางในการพิจารณาตามหลักวิชาการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา
- งานบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
- งานพิจารณาความชอบและงานเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจพนักงานราชการ
- งานวางแผนและเตรียมการเกี่ยวกับกำลังพลให้เหมาะสมเพียงพอกับงานในความรับผิดชอบของกองบังคับการ
- งานดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางวินัยและความผิดอย่างอื่น
  - งานดำเนินการเกี่ยวกับกรณีมีผู้ร้องเรียน หรือกล่าวโทษข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองบังคับการ
- งานจัดเก็บหนังสือ คำสั่ง เอกสาร ข้อบังคับเกี่ยวกับการลงโทษและความผิดของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองบังคับการ
- งานดำเนินการวางระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างให้มีระเบียบและมารยาทที่ดี
- งานพิจารณาศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของกองบังคับการ 

2. งานการเงินและพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานดำเนินการด้านเอกสารการเบิกจ่ายทุกประเภทของกองบังคับการ
- งานรับรองสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือสวัสดิการการเงิน
- งานตรวจสอบเอกสารการรับ – จ่ายเงิน
- งานรับ – จ่ายเงิน ของกองบังคับการ
- งานเก็บรักษาและนำเงินส่งกองการเงินหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- งานบัญชีของกองบังคับการ
- งานจัดหาและเบิกจ่ายพัสดุซึ่งได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งของหลวง
- งานจัดทำบัญชีสิ่งของหลวง
- งานควบคุมดูแลการใช้  การซ่อม การเก็บ และการบำรุงรักษาสิ่งของหลวงต่างๆ รวมทั้งยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติเสมอ
- งานจัดทำและเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ

3. งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการปฏิบัติงานของกองบังคับการ
- งานติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน
- งานวางแผนในการกำหนดหลักสูตร วิธีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองบังคับการ และหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- งานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในกองบังคับการ
- งานดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลตามหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  - งานดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีโอกาสไปศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศตามความเหมาะสมและจำเป็น
- งานติดตามประเมินผลการจัดฝึกอบรม
- งานจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองบังคับการ

4. งานบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
      งานบัญชีของฝ่ายต่างๆ ในกองสวัสดิการตามระบบบัญชีสากล นอกเหนือจากที่ใช้ระบบบัญชีหน่วยงานย่อย โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางระบบและแก้ไขระบบบัญชี การวางรูปบัญชี การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษตลอดจนตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน บัญชีและพัสดุ และยอดเงินคงเหลือประจำวัน การจัดทำงบดุลเพื่อแสดงยอดรายรับ – รายจ่าย ของกองสวัสดิการ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบบัญชีงานเก็บเงินฌาปนสถาน บัญชีงานสถานพักฟื้น และตากอากาศ โดยมีลักษณะงาน ดังนี้
- งานจัดทำบัญชีเงินสดหรือบัญชีรายวันทั่วไป
- งานจัดทำบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ
- งานปิดบัญชี รวมยอดเงินคงเหลือประจำวันในสมุดบัญชีรายวันและรวมยอดเงินคงเหลือประจำเดือนในสมุดบัญชีแยกประเภท
- งานจัดทำงบทดลองและงบดุลประจำปี
-  งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงินบัญชีและยอดเงินคงเหลือประจำวัน

5. งานควบคุมและตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งานตรวจการปฏิบัติงาน และหลักฐานเอกสารทางราชการการเงินของงานทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์  งานเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ งานตรวจสอบและจ่ายเงิน งานสงเคราะห์ งานเงินทุนหมุนเวียน งานฌาปนสถาน งานสโมสรตำรวจ และงานสถานพักฟื้นและตากอากาศ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยมีลักษณะงานดังนี้
- งานตรวจสอบการปฏิบัติงานทั่วไป
- งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงิน

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สก. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย
- ดำเนินการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้หรือแก้ไขข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบสามารถตรวจได้
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย