กฎหมาย ระเบียบ
ระเบียบ
08/08/2010
 

ระเบียบ

 
ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง ว่าด้วยการชำระเงินค่าธรรมเนียม เงินค่าสารธารณูปโภค เงินค่าสารธารณูปโภคส่วนกลางและเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย พ.ศ.25
ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลางว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าพักอาศัญในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.พ.ศ.2553.pdf
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการสถานพักพื้นและตากอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.pdf
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ( ฉบับที่ ๒๐ )พ.ศ. ๒๕๔๘.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการลาออก พ.ศ.2550 .pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 .pdf
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย พ.ศ.2549 .pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ พ.ศ.2548.pdf
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ.2547 .pdf
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 .pdf
  หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l สวัสดิการการเงิน l สวัสดิการบ้านพัก l การฌาปนกิจสงเคราะห์ l สโมสรและสันทนาการ | ดนตรี
กีฬา l การจัดสวัสดิการ l อนุศาสนาจารย์ l อำนวยการ l กฎหมาย ระเบียบ l ตลาดนัดออนไลน์ l กระดานสนทนา l แผนผังเว็บไซต์ | เข้าระบบ
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Copyright 2012 Welfare Division Police .AII RIGHTS RESERVED. free web counter