ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์
Download เอกสาร การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.
22/06/2010
 

 

Download เอกสาร การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.

 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กฌ.ตร. (กรณีพิเศษ อายุ 45-55ปี)
เอกสารประกอบการสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ประเภทสามัญ
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กฌ.ตร.1)
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือเงินบำนาญเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ กฌ.ตร. (กรณีสมัครใหม่)
หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต
คำร้องขอกลับเข้าเป็นสมาชิก กฌ.ตร.
คำชี้แจง สมาชิก กฌ.ตร.ที่จะพ้นจากราชการในการแจ้งความประสงค์ชำระเงินสงเคราะห์
แบบแจ้งวิธ๊การชำระเงินสงเคราะห์และสถานที่ติดต่อเมื่อพ้นจากราชการ
หนังสือยินยอมให้หักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากเงินบำนาญ (กรณีเกษียณอายุราชการ)
แบบขอชำระเงินสงเคราะห์โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ใบขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ( กฌ.ตร.5 )
ประกาศ เรื่องการทะเบียน การรับชำระเงินสงเคราะห์ และจ่ายเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร..pdf
บันทึกข้อความ รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม(กฌ.ตร.6, กฌ.ตร.7).pdf
หนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.pdf
ใบแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.pdf
แบบการตรวจร่างกายของแพทย์(กฌ.ตร.2).pdf
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ( ฉบับที่ ๒๐ )พ.ศ. ๒๕๔๘.pdf
  หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l สวัสดิการการเงิน l สวัสดิการบ้านพัก l การฌาปนกิจสงเคราะห์ l สโมสรและสันทนาการ | ดนตรี
กีฬา l การจัดสวัสดิการ l อนุศาสนาจารย์ l อำนวยการ l กฎหมาย ระเบียบ l ตลาดนัดออนไลน์ l กระดานสนทนา l แผนผังเว็บไซต์ | เข้าระบบ
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Copyright 2012 Welfare Division Police .AII RIGHTS RESERVED. free web counter