ฝ่ายสวัสดิการการเงิน
การระงับการให้กู้เงินกองกลางอุดหนุน
01/10/2015   { ข่าวประชาสัมพันธ์} 
..............................................................................................................................................................................................................................
การให้กู้เงินโครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งท...
28/08/2015   { ข่าวประชาสัมพันธ์} 
..............................................................................................................................................................................................................................
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการตำรวจ
19/03/2015   { ข่าวประชาสัมพันธ์} 
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการตำรวจ
..............................................................................................................................................................................................................................
การให้กู้เงินโครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่...
29/04/2014   { ข่าวประชาสัมพันธ์} 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขการกู้พิเศษ เพื่อช่วยส่งเสริมกำลังซื้อให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ที่มีความต้อ
..............................................................................................................................................................................................................................
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ...
28/10/2013   { ข่าวประชาสัมพันธ์} 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
..............................................................................................................................................................................................................................
โครงการปลูกฝังค่านิยมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"
06/09/2013   { ข่าวประชาสัมพันธ์} 
รายละเีอียดและแบบฟอร์มของโครงการปลูกฝังค่านิยมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัขญา "เศรษฐกิจพอเพียง"
..............................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการปฎิบัติกรณีที่ข้าราชการและ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส่วน...
07/06/2013   { เงินช่วยเหลือ ตร.ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต } 
แนวทางการปฎิบัติกรณีที่ข้าราชการและ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส่วนราชการอื่น เสียชีวิตเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
..............................................................................................................................................................................................................................
แนวทาางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน...
11/04/2013   { แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน} 
แนวทาางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานหรือยานพาหนะอื่นสำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่่
..............................................................................................................................................................................................................................
โครงการปลูกฝังค่านิยมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"
18/01/2013  
โครงการปลูกฝังค่านิยมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"
..............................................................................................................................................................................................................................
เงินช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
11/01/2013   { เงินช่วยเหลือ ตร.ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต } 
แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ ตร./หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
..............................................................................................................................................................................................................................
 1 | 2 | 3
  หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l สวัสดิการการเงิน l สวัสดิการบ้านพัก l การฌาปนกิจสงเคราะห์ l สโมสรและสันทนาการ | ดนตรี
กีฬา l การจัดสวัสดิการ l อนุศาสนาจารย์ l อำนวยการ l กฎหมาย ระเบียบ l ตลาดนัดออนไลน์ l กระดานสนทนา l แผนผังเว็บไซต์ | เข้าระบบ
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Copyright 2012 Welfare Division Police .AII RIGHTS RESERVED. free web counter