ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์
รายชื่อสมาชิก กฌ.ตร.ที่เสียชีวิต ประจำปี 2559
29/12/2015   { รายชื่อผู้เสียชีวิต 2559} 
..............................................................................................................................................................................................................................
การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
17/06/2015   { ประกาศ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.} 
..............................................................................................................................................................................................................................
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.
20/05/2015   { Download เอกสาร กฌ.ตร.} 
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.
..............................................................................................................................................................................................................................
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงา...
20/05/2015   { ประกาศ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.} 
ด้วย กองสวัสดิการ มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสม เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างการฌาปกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................................................................................
การชำระเงินสงเคราะห์ภายหลังพ้นจากราชการ
19/05/2015   { Download เอกสาร กฌ.ตร.} 
การชำระเงินสงเคราะห์ภายหลังพ้นจากราชการ
..............................................................................................................................................................................................................................
รายชื่อสมาชิก กฌ.ตร.ที่เสียชีวิต ประจำปี 2558
26/12/2014   { รายชื่อผู้เสียชีวิต 2558} 
รายชื่อสมาชิก กฌ.ตร.ที่เสียชีวิต ประจำปี 2558
..............................................................................................................................................................................................................................
รับสมัครสมาชิก กฌ.ตร.เป็นกรณีพิเศษ
18/06/2014   { ประกาศ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.} 
รับสมัครสมาชิก กฌ.ตร.เป็นกรณีพิเศษ
..............................................................................................................................................................................................................................
การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์
03/06/2014   { ประกาศ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.} 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำบัญชีงบดิลประจำปี 2555 เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ได้แจ้งการเสียชีวิต ระหว่างปี พ.ศ.2555 ตามจำนวนเงินที่ค้างจ่ายจริง จึงประกาศให้ผู้มี
..............................................................................................................................................................................................................................
การชำระเงินสงเคราะห์ภายหลังจากพ้นราชการ
02/04/2014   { ประกาศ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.} 
เพื่อให้การชำระเงินสงเคราะห์ของสมาชิก กฌ.ตร. ภายหลังพ้นจากราชการมีความต่อเนื่องและถูกต้อง สก. จึงขอให้ท่านโปรดชี้แจงให้สมาชิก กฌ.ตร.ในสังกัดที่จะพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้ดำเนินการแจ้งที่อยู่และวิธีการชำระเงินสงเคราะห์ เพื่อไมให้พ้นจากสม
..............................................................................................................................................................................................................................
แบบขอชำระเงินสงเคราะห์ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำ...
20/01/2014   { Download เอกสาร กฌ.ตร.} 
แบบขอชำระเงินสงเคราะห์ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(กฌ.ตร.)
..............................................................................................................................................................................................................................
 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l สวัสดิการการเงิน l สวัสดิการบ้านพัก l การฌาปนกิจสงเคราะห์ l สโมสรและสันทนาการ | ดนตรี
กีฬา l การจัดสวัสดิการ l อนุศาสนาจารย์ l อำนวยการ l กฎหมาย ระเบียบ l ตลาดนัดออนไลน์ l กระดานสนทนา l แผนผังเว็บไซต์ | เข้าระบบ
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Copyright 2012 Welfare Division Police .AII RIGHTS RESERVED. free web counter