ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์
ชี้แจ้งเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินสง...
25/07/2016   { ประกาศ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.} 
..............................................................................................................................................................................................................................
การชำระเงินสงเคราะห์ภายหลังสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ้นจากราขการ
27/04/2016   { ประกาศ/แจ้งเวียน} 
..............................................................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผูมีสิทธิรับเงินสงเครา...
11/03/2016   { ประกาศ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.} 
ตามที่ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. มีประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิต ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555 ประกาศยอดเงินค้างจ่าย ลำดับที่ 21 รายร้อยตำรวจตรียอด แย้มศิริ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ
..............................................................................................................................................................................................................................
รายชื่อสมาชิก กฌ.ตร.ที่เสียชีวิต ประจำปี 2559
29/12/2015   { รายชื่อผู้เสียชีวิต 2559} 
..............................................................................................................................................................................................................................
การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
17/06/2015   { ประกาศ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.} 
..............................................................................................................................................................................................................................
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงา...
20/05/2015   { ประกาศ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.} 
ด้วย กองสวัสดิการ มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสม เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างการฌาปกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................................................................................
รายชื่อสมาชิก กฌ.ตร.ที่เสียชีวิต ประจำปี 2558
26/12/2014   { รายชื่อผู้เสียชีวิต 2558} 
รายชื่อสมาชิก กฌ.ตร.ที่เสียชีวิต ประจำปี 2558
..............................................................................................................................................................................................................................
รับสมัครสมาชิก กฌ.ตร.เป็นกรณีพิเศษ
18/06/2014   { ประกาศ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.} 
รับสมัครสมาชิก กฌ.ตร.เป็นกรณีพิเศษ
..............................................................................................................................................................................................................................
แบบขอชำระเงินสงเคราะห์ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำ...
20/01/2014   { Download เอกสาร กฌ.ตร.} 
แบบขอชำระเงินสงเคราะห์ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(กฌ.ตร.)
..............................................................................................................................................................................................................................
รายชื่อสมาชิก กฌ.ตร.ที่เสียชีวิต ประจำปี 2557
27/12/2013   { รายชื่อผู้เสียชีวิต 2557} 
รายชื่อสมาชิก กฌ.ตร.ที่เสียชีวิต ประจำปี 2557
..............................................................................................................................................................................................................................
 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l สวัสดิการการเงิน l สวัสดิการบ้านพัก l การฌาปนกิจสงเคราะห์ l สโมสรและสันทนาการ | ดนตรี
กีฬา l การจัดสวัสดิการ l อนุศาสนาจารย์ l อำนวยการ l กฎหมาย ระเบียบ l ตลาดนัดออนไลน์ l กระดานสนทนา l แผนผังเว็บไซต์ | เข้าระบบ
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Copyright 2012 Welfare Division Police .AII RIGHTS RESERVED. free web counter