อำนาจหน้าที่

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ งานมูลนิธิ งานสวัสดิการเงินกู้และสหกรณ์ออมทรัพย์ งานเงินทุนหมุนเวียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา แบ่งออกเป็น 2 งาน ดังนี้ 

1. สงเคราะห์และมูลนิธิ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ดำเนินการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้ข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งครอบครัวของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตได้รับเงินช้วยเหลือจากมูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบคัว การช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้ข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจจราจรการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดีและมีความประพฤติดีในระดับอุดมศึกษาจากมูลนิธิสงเคราะห์บุตรข้าราชการตำรวจ โดยมีลักษณะงานดังนี้
- รับเรื่องและตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินจากมูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัว คณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจจราจรและคณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์บุตรข้าราชการตำรวจ
- งานการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัว คณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจราจรและคณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์บุตรข้าราชการตำรวจ

2.งานเงินกู้ เงินทุนหมุนเวียนและสหกรณ์ออมทรัพย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- รับเรื่องและตรวจสอบเอกสารของผู้ขอกู้เงินกองกลาง
- ดำเนินการประชุมและทำบันทึกแจ้งผู้ขอกู้ทราบ
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ดำเนินการบันทึกข้อมูลของข้าราชการตำรวจที่กู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
- รับเรื่องและลงเลขลำดับของผู้ที่ขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย
- จัดทำประมาณการรับ-จ่าย ประจำปีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายรถจักยานยนต์ผ่อนส่งให้แก่ข้าราชการตำรวจ
- จัดทำประมาณการรับ-จ่าย ประจำปีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายอาวุธปืนผ่อนส่งให้แก่ข้าราชการตำรวจ
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l สวัสดิการการเงิน l สวัสดิการบ้านพัก l การฌาปนกิจสงเคราะห์ l สโมสรและสันทนาการ | ดนตรี
กีฬา l การจัดสวัสดิการ l อนุศาสนาจารย์ l อำนวยการ l กฎหมาย ระเบียบ l ตลาดนัดออนไลน์ l กระดานสนทนา l แผนผังเว็บไซต์ | เข้าระบบ
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Copyright 2012 Welfare Division Police .AII RIGHTS RESERVED. free web counter